GIAO HÀNG
1. Thời gian giao hàng như sau:
a. Khu vực [Thành phố] Hồ Chí Minh: 1-2 ngày làm việc.
b. Những khu vực còn lại tại Việt Nam: 3-5 ngày làm việc.
2. Chi phí giao hàng như sau:
Áp dụng cước phí giao hàng là 30.000 VND cho mọi đơn hàng toàn quốc.
3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối các đơn hàng được xem là có tính thương mại. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ điều tra và bảo lưu quyền hủy bỏ những đơn hàng đó.
4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mặt hàng bị mất nào đối với những khách hàng yêu cầu đặt hàng của họ bên ngoài nhà của họ, và sau khi đã giao hàng.
5. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị nếu chúng tôi dự kiến rằng chúng tôi không thể đáp ứng ngày giao hàng dự kiến của chúng tôi, nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước quý vị về mọi bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, tiền phí hoặc phí tổn nào phát sinh từ việc giao hàng trễ.
6. Khách hàng chịu trách nhiệm về hàng hóa sau khi ký nhận. Nếu khách hàng tin rằng bưu kiện đã bị can thiệp thì xin vui lòng từ chối ký tên nhận hàng và thông báo cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của KENTEK PHARMA.
BẤT KHẢ KHÁNG
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Thỏa Thuận  này trong trường hợp chúng tôi bị cản trở hoặc ngăn cản thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm sét, hỏa hoạn, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt, đình công, bế xưởng, tranh chấp lao động, thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, bạo động dân sự, thiệt hại nguy hiểm, bất kỳ hệ thống viễn thông hoặc máy tính nào gặp sự cố, việc tuân thủ theo bất kỳ luật nào, tai nạn (hoặc bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ sự kiện nào nêu trên gây ra).